AMICI DELLE DUE TEMPI Rotating Header Image

Het clubreglement

Algemeen clubregelement Door het voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap ontlasten alle toegetreden leden en kandidaat-toegetreden leden het bestuur van Vespa Club Wetteren "Amici Delle Due Tempi" van alle verantwoordelijkheid in geval van ongeval of schade veroorzaakt voor, tijdens of na een clubactiviteit.
  • Hoe lid worden?
Het bestuur heet u graag welkom bij Vespa Club Wetteren "Amici Delle Due Tempi" vzw. Lid worden doe je door het formulier "Lid worden" op de website in te vullen, waarna je aanvraag wordt bekeken. Indien goedgekeurd, ontvang je een mail met alle informatie die nodig is om toegetreden lid te worden. Door toegetreden lid te worden bij VC Wetteren ben je automatisch lid van VC België. Door het uitvoeren van deze stappen gaat u akkoord met dit huishoudelijk reglement. Lidgeld loopt steeds per kalenderjaar (01/11 tot 01/11). Vanaf 1 september zijn inschrijvingen open voor het volgend kalenderjaar. Wie na 31 oktober zijn/haar lidmaatschap niet heeft verlengd, wordt uit de ledenlijst geschrapt en ontvangt geen berichten meer. Eerstdaags na de inschrijving en betaling van het lidgeld, ontvangt u de lidkaart. De Lidkaart van VC België volgt later. Uw gegevens worden opgenomen in de toegetreden ledenlijst. Iedereen wordt via het opgegeven mailadres en deze website op de hoogte gehouden van de activiteiten en clubmededelingen. Wie geen mailadres opgeeft, ontvangt geen info, maar kan steeds in het clublokaal terecht. Indien in de loop van het jaar een wijziging optreedt van uw persoonlijke gegevens, wordt u verzocht deze kenbaar te maken aan het secretariaat van de vereniging. Clublokaal: Cafe De Lindekens, Zavelstraat 58, 9230 Wetteren (sluitingsdagen dinsdag en woensdag) Wens je lid te worden van de VC Wetteren, moet je • in het bezit zijn van een 2-takt Vespa, handgeschakeld • in regel zijn met de wettelijke bepalingen en regelgevingen betreffende motor- of bromfietsen Hieronder vallen: het rijbewijs, inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidattest (na 1972) voor motorfietsen, ofwel het gelijkvormigheidattest (na 1975) voor bromfietsen, en de verzekering (groene kaart).
  • Lid worden als bijrijder
U kan toegetreden lid worden bij VC Wetteren als bijrijder (passagier). Hiervoor dient reeds een gezinslid (die in het bezit is van een Vespa) aangesloten te zijn als toegetreden lid. Het lidgeld voor een bijrijder is hetzelfde als voor een rijdend toegetreden lid.
  • Deelname aan een rondrit
Bij deelname aan een rondrit in clubverband dien je steeds de verkeerswetgeving te respecteren, met in het bijzonder • het stoppen voor rode verkeerslichten tijdens een rondrit (ook al splitst de groep zich hierdoor op) • het dragen van een gekeurde helm door bestuurder & passagier • het opvolgen van de instructies van de begeleiders/wegkapiteins • het ten allen tijde blijven rijden achter de wegkapitein die voorop rijdt
  • De club als vzw
Vespa Club Wetteren "Amici Delle Due Tempi" staat geregistreerd als een vzw (vereniging zonder winst). Wie dat wil, kan de statuten hierover inkijken. De verenigingnaam en bijhorend logo zijn geregistreerd en beschermd en mogen derhalve niet vrij gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de vereniging.
  • Uitsluiting van de club
Het bestuur van VC Wetteren behoudt zich het voorrecht om een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren. De vereniging dient hiervoor geen verantwoording te geven. Indien het lidgeld reeds betaald werd, zal dit worden teruggestort. Bij wangedrag (vb. de club in een slecht daglicht plaatsen) of het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan het bestuur beslissen een toegetreden lid met onmiddellijke ingang uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld. Het uitgesloten toegetreden lid zal geen clubinfo meer ontvangen.
  • Wet op de privacy
De persoonsgegevens die u ons bezorgt via het inschrijvingsformulier, worden noodzakelijkerwijs verwerkt overeenkomstig artikel 5c van de Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de Wet van 11 november 1998 (hierna de Wet op de privacy genoemd). U heeft het recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kan zich daarvoor wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres van de vereniging. Met het oog op een volledige ledenservice, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan handelaars met wie wij samenwerken en die korting geven aan aangesloten leden. Deze info mogen zij louter gebruiken ter controle van het lidmaatschap, en niet voor publiciteitsdoeleinden. Uw gegevens zullen nooit doorgegeven worden voor marketing- of andere publicitaire doeleinden. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Hoogstraat 139.
« prev1234...INFnext »